skip to Main Content
081-8769880 นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ alumni@utc.ac.th

วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราช…

เพิ่มเติม

เชิญศิษย์เก่าฯทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่น สป.อ.จนถึงรุ่นปัจจุบัน เข้าสื่อสารกันในกลุ่มเฟสบุ๊ค

เฟสบุ๊ค"วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สมาคมศ…

เพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯเชิญชวนศิษย์เก่าฯร่วมกิจกรรมครบ 85 ปีก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถานศึกษาสังกั…

เพิ่มเติม
Back To Top